1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı nedir?

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Nedir?

Ölçeği 1/5000 olan Bedeliye tarafından hazırlanan İmar Planı Nedir ?

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı için daha önce ki yazımızda bahsettiğimiz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ön hazırlık şeklinde yapılan bir imar planıdır desek yanlış olmaz.

Onaylanmış halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan, varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları gösteren, 1/2000 ya da 1/5000 ölçekte hazırlanan plandır.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı imar kanununda şu şekilde anlatılmıştır : 

MADDE 5– Bu Kanunda geçen terimlerden bazıları aşağıda tanımlanmıştır. Nazım İmar Planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır.

MADDE 8– Planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulur.

İmar planları; Nazım imar planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır, belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi on beş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.

- Nazım imar planı yapılmayan bir bölgenin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılamaz. 

- Nazım imar planları 1/5000 ve 1/2000 ölçeğinde yapılıp belediye meclislerince onaylanıp ilan ile yürürlüğe girerler. 

- Büyükşehir Belediyesi bölgesine giren yerlerde nazım plan yapma yetkisi Büyükşehir belediyesine aittir. 
- Belde belediyelerinin nazım plan yapma yetkisi vardır. 

- Çevre düzeni planı yapılmadan nazım imar planı yapılabilir. Bunun sonucu olarak nazım imar planı çevre düzeni planından müstakil olarak dava konusu yapılıp incelenebiliyor.

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı aşamaları : 

- Planlama yapılması muhtemel alanının belirlenmesi

- Yapılacak olan plan ile ilgili gerekli donelerin toplanması

- Plan ile ilgili gereken analizlerin ve sentezlerin yapılması

- Planın genel hatları ile ilgili kararların verilmesi

- Planın çizilmesi ile plan raporunun hazırlanması

- Meclis içerisinde görüşülerek onay sürecinin tamamlanması× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz