Apartman Yönetimi Nasıl Oluşturulur?


Apartman Yönetimi Nasıl Oluşturulur?

Her apartmanda yönetim kurulu olması şart değildir, apartman yönetiminin oluşturulması zorunluluğu kanunen bazı şartlara bağlıdır. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 34. maddesine göre en az sekiz bağımsız bölüm ( Daire ) bulunduran anagayrimenkullerde ( Apartmanlarda ) apartman yönetimi oluşturulması ve bir yönetici atanması zorunludur. Söz konusu kanun sekizden az bağımsız bölüme sahip anagayrimenkulleri kapsamamaktadır.

Yönetimin oluşturulabilmesi için toplantı tarihi belirlenmeli ve belirlenen tarih en az on beş gün önceden tüm kat maliklerine ( Daire sahiplerine ) bildirilmelidir. Apartman yönetimi apartman maliklerinden ya da dışarıdan seçilen birine verilebileği gibi en az üç kişiden oluşan bir kurula da verilebilir. Yönetici ( Tek kişi) ya da yönetim kurulunun ( En az üç kişiden oluşan) oluşturulmasındaki temel ölçüt oyların çoğunludur.

Kat maliklerinin anlaşmazlığı sonucu apartman yönetimi oluşturulamazsa, kat maliklerinden biri bulundukları bölgedeki sulh mahkemesine müracaat eder ve mahkeme tarafından gayrimenkula bir yönetici atanır. Bu yolla atanmış bir yönetici ilk altı ay boyunca kat maliklerinin kararına göre değiştirilemez.

Kanunen her yıl bir defa yönetici seçimi yapılması için toplantı düzenlenmesi zorunludur. Bu yıllık toplantılarda eski yönetici ya da yeni bir yönetici/kurul seçilebilir. 

Yöneticinin Görev ve Sorumlulukları

Yöneticinin kanuni görev ve sorunmululukları Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 35. maddesinde yer almaktadır. 
Yönetim planında aksine bir karar alınmadıkça yöneticinin görevleri:

1- Kat maliklerince verilen kararları yerine getirme

2- Anagayrimenkulun korunması, bakım ve onarımı için gerekli tedbirlerin alınması

3- Anagayrimenkulun sigortalanması

4- Anagayrimenkulun genel yönetimi, bakımı( temizlik, asansör vs. ) ve sigortası için kat maliklerinden gerekli paranın toplanması

5- Bir bankada anagayrimenkul yöneticisi olduğu belirtilerek hesap açılması

6- Defter tutulması ve anagayrimenkulle ilgili belgelerin saklanması

7- İşletme projesinin hazırlanması

Yöneticinin ad, soyad, ev-iş adresi gibi bilgilerinin anagayrimenkulün kapısında ya da girişinde çerçeveyle bulundurulması zorunludur. Aksi taktirde ilgilinin başvurusu üzerine, yönetici ya da yönetim kurulu üyelerinin her birine mahkeme tarafınca elli Türk Lirasıyla iki yüz elli Türk Lirası arasında para cezası verilir.

 

 

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz