Arsa İfraz İşleminin Masrafları


İfraz; tapu kütüğünde tek parsel olarak geçmiş taşınmazların, önceden düzenlenmiş haritalarda tek parselden birçok parsele bölünerek tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemine denir. Yani kısaca anlatmak gerekirse bir parselin birden fazla parsele dönüştürülmesi işlemidir.  İfraz işlemi, idare hukuku bakımından bir  “idari işlem” niteliğindedir.

Tapu Sicil Müdürlüklerince ifraz işlemleri için belirtilen gerekli belgeler ve masrafları aşağıdaki gibidir.

Arsa İfraz İşlemi İçin Gerekli Belgeler

  1. Ayırma için serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu Kadastro Müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım (kadastro görmeyen yerlerde 2 takım) dosya ve eki belgeler.
  2. Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ve temsil belgesi, gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişiler için Vergi Numaraları.
  3. İstendiği takdirde, tapu senetlerine yapıştırılmak üzere ayırmalarda (ayrılması istenilen parça sayısı kadar) taşınmaz mal sahibinin son altı ay içinde  çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı.
  4. Taşınmaz malın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl Özel İdare Kurulunun olumlu kararı.

Arsa İfraz İşlemi Masrafları

  1. 492 Sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin (6. a, b) pozisyonuna göre; Ayrılan taşınmaz malların ilgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak kaydıyla, beyan edilecek değerleri üzerinden binde 9,9 oranında tapu harcı mal sahibinden tahsil edilir.
  2. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınır.


× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz