Fazla Ödediğimiz Tapu Harcını Geri Alabilirmiyiz!


Taşınmaz devir işlemlerinde tapu dairesinde alıcı ve satıcıdan belirli oranlarda tapu harcı ödemesi yapmaları istenmektedir. Peki, yapılan bir hatadan dolayı fazla ödenen tapu harcı iade edilir mi?

Tapu harcı gayrimenkul satış bedeli üzerinden hesaplanmakta ve  ‰ 20 olarak tahsil edilmektedir.

Tapu alım satım işlemlerinde fazla ve yersiz olarak tapu harcı ödenmesi halinde, ödenen tapu harcı ödemeyi yapan tarafa iade edilmektedir. Konu ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu genelgesi ise;

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

SAYI : B.07.1.GİB.4.42.16/HK -25-75           

KONU: Tapu Harcı

................ MALMÜDÜRLÜĞÜ

İlgi yazınızın incelenmesi neticesinde; ilçenizde ikamet eden ..................' ın yersiz olarak tapu harcı ödediği, bu harçların 5403 sayılı kanuna göre iadesinin mümkün olup olmayacağının sorulduğu anlaşılmıştır.

492 sayılı Harçlar kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 3 üncü maddesinde, gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların, kanuni ve mensup mirasçılara intikalinde binde 9, aynı tarifenin 13/C fıkrasında ise (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde emlak vergisi değeri üzerinden onbinde 5 oranında harç alınacağı hükme bağlanmıştır.

Ancak; 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan ‘5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu' nun geçici 2. maddesinde ‘çiftçi kayıt sistemi oluşturulması amacıyla, ilgililerin isteği üzerine tarım arazilerinin veraset intikal ve cins tashihi işlemleri için veraset intikal vergisi, tapu harcı, döner sermaye ücretleri ve her türlü vergi ve kesintiler bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 2 yıllık süre içinde alınmaz' hükmüne yer verilmiştir.

Konu ile ilgili yayımlanan 2 seri nolu Veraset ve İntikal Vergisi Sirkülerinin 3. maddesinde 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun geçici 2 nci maddesinde yer alan hükme göre, çiftçi kayıt sisteminin oluşturulması amacı ile söz konusu kanun maddesinin yürürlüğe girdiği 19.07.2005 tarihinden itibaren 2 yıllık süre içinde;

Söz konusu kanunda tanımı yapılan tarım arazisi olan gayrimenkullere ilişkin ilgililerin isteği üzerine yapılacak cins tahsisi işlemleri ile verasetten intikal eden gayrimenkullerin tapuya tescil işlemlerinde, 492 Sayılı Harçlar Kanununa göre alınması gereken tapu harcı ile her türlü vergi kesintilerinin aranılmaması gerektiği bildirilmiştir.

Buna göre, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 118/3. maddesinde; ‘ açık olarak vergi mevzuuna girmeyen veya vergiden müstesna bulunan gelir, servet, madde, kıymet, evrak ve işlemler üzerinden vergi istenmesi veya alınması' vergilendirme hatası olarak tanımlandığından, yersiz olarak tahsil edildiği anlaşılan tapu harcının mezkûr Kanunun 116 ve müteakip maddeleri gereğince ilgiliye red ve iadesi gerekmektedir. 

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz