Hacizli Tapu Alınır mı?


       Haciz, alacaklıların borçludan alacağını tahsil etmek amacıyla kanunlar çerçevesinde yapmış olduğu işleme denmektedir. Borcun ödenmemesi durumunda hacizli mal satılarak borç kapatılmaktadır. Peki, hacizli tapu alınır mı?

Hacizli tapu alınır mı?

Alacaklılar haciz için icra müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuruda bulunmaktadır. İlgili icra Müdürlüğü borçluya tebligatta bulunarak borcunu ödemesini talep etmektedir.

Borca itiraz edilmemesi durumunda, taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde haciz işlemi başlatılmaktadır. Borcun ödenmemesi durumunda ise hacizli mallar satılarak elde edilen gelir ile alacaklıya olan borç kapatılmaktadır.

Peki, Hacizli tapu alınır mı?

Hacizli tapu satın alınabilir ancak satış sürecinde herhangi bir problemin yaşanmaması için alıcının gayrimenkulü hacizli bir şekilde alacağını bilmesi gerekmektedir. 

Tapuda bulunan haciz ne zaman kalkar?

Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider 15 gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkmış olmaktadır.

Hacizli malın satılması yönündeki talep bir defa geri alınabilmektedir. Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilgili icra dairesine bildirilir.

Birinci fıkra gereğince haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı o mala yönelik , haczin konulması ve muhafazası gibi tüm giderlerden sorumlu olmaktadır.

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz