İmar Planı Askı Süresi Ne kadar?


İmar Planları; onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında askıya çıkmaktadır. Peki, imar planı askı süresi ne kadar?

İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Kanun gereğince mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Hazırlanan bu planlar belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girmektedir. 

İmar planları 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmektedir. Bir aylık ilan süresi içinde eğer itiraz varsa yapılmak zorundadır. 

Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi 15 gün içinde inceleyerek kesin karara bağlamakla yükümlüdür. 

Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgilisince yapılır veya yaptırılmaktadır.

Valilikçe uygun görüldüğü takdirde hazırlanmış olan planlar onaylanarak yürürlüğe girmektedir. Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmektedir. 

Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar valiliğe yapılır, valilik itirazları ve planları 15 gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlamak zorundadır. Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de biraz önce açıkladığımız usullere göre yapılmak zorundadır. Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, ilgili Bakanlığa gönderilmektedir.

İmar planları aleni olup; bu aleniyeti sağlamak ilgili idarenin sorumluluğunda bulunmaktadır. Belediye Başkanlığı ve mülki amirlikler, imar planının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçık haline getirip çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verebilirler.

          × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz