Kentsel Dönüşüm Yönetmeliğinde Yeni Düzenleme


28 Temmuz 2017'de Resmi Gazete'de kentsel dönüşüm yönetmeliğinde yeni düzenleme bildirgesi yayımlandı.
Resmi olan yeni düzenlemede risk olan alanda daha önceden oluşan bir doğal afet varsa bunu raporlamadan Bakanlığa başvurulabilecek
YÖNETMELİK
6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Yürürlükten kaldırılan madde;
Riskli alanın tespiti
MADDE 5 – (1) Riskli alan;
b) Alanda daha önceden meydana gelmiş afetler varsa, bunlara dair bilgileri, ihtiva edecek şekilde hazırlanmış olan dosyaya istinaden ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir ve teklif olarak Bakanlar Kuruluna sunulur.
Yürürlükten kaldırılan ibarenin yer aldığı bent;
Riskli yapıların tespitinde görev alacak kurum ve kuruluşlar
MADDE 6 – (4) b) Talepte bulunan kurum veya kuruluşa göre güncel tarihli ve onaylı olarak; ilgili meslek odasından alınmış işyeri tescil belgesi veya ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi veya faaliyet gösterdiği konuya ilişkin belge veya 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre Bakanlıktan alınan izin belgesinin örneği ile birlikte Bakanlığa müracaatta bulunulur.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz