Kira Gelir Vergisinden Hangi Giderler Düşülebilir!


2016 yılında ev veya işyerini kiraya vererek istisna sınırından yüksek oranda gelir elde eden kimseler bu sene kira gelir vergisi ödemekle mükellef olmaktadır. Peki, kira gelir vergisinden düşülen giderler nelerdir?

Vergi için ödemeler 1 Mart'ta başlamış olmakta ve son tarih olarak 31 Mart'ta sona eriyor. Beyannameler ise 25 Mart'a kadar veriliyor.

Bu sene istisna sınırı konutta 3.800 TL, işyerlerinde ise 30.000 TL olarak belirlendi. Buna göre bu sınırda ve üstünde gelir elde eden ev ve işyeri sahipleri kira gelir vergisini ödemek ile mükellef olmaktadır.

Söz konusu istisna sınırından düşük oranda gelir elde edenler vergiden muaf olurlar. Ayrıca istisna sınırından yüksek gelir elde etmesine rağmen, kanunda belirtilen gider ve indirimlerin düşülmesi durumunda istisna tutarından daha düşük bir rakam elde edilmesi halinde vergiden muaf olunabilir.

Kira gelir vergisinden düşülen giderler 2017

Gerçek Gider Yönteminde Kira Gelirinden İndirilecek Giderler;

Gerçek gider usulünde, gayrisafi hâsılattan indirilecek giderler Gelir Vergisi Kanunu’nun 74’ncü maddesinde belirtilmiştir. Bu usule göre gayrisafi hâsılattan indirilebilecek giderler aşağıdaki gibidir:

1-) Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen; aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

2-) Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile mütenasip olan idare giderleri,

3-) Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,

4-) Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin %5’i (iktisap bedelinin %5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hâsılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.

5-) Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen, emlak vergisi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,

6-) Amortismanlar,

7-) Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,

8-) Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,

9-) Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kirayla oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli [Dar mükelleflerin (yurt dışında işçi olarak çalışan Türk vatandaşlarımız da dar mükellef kapsamındadır) yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri hariç], (Kirayla oturdukları konutlar için yapılan kira giderlerinin bu hükme göre indirilebilmesi için, söz konusu kira giderlerinin vergi iadesinde kullanılmamış olması gerekmektedir.)

10-) Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz