Kirayı Bankaya Yatırma Zorunluluğu!


Gelir Vergisi Kanunu’na göre işyerleri ve konutlarını kiraya veren şahısların elde ettiği gelirleri gayrimenkul sermaye iradı olarak ifade edilmekte ve buna karşılık belirli koşullarda gelir vergisine tabi tutulması ise kira vergisi olarak ifade edilmektedir. www.gib.gov.tr’den yararlanılan bilgilere göre;

Konut Kirası Bankaya Yatırma Sınırı

268 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince konut kiralarında 500 Türk Lirası ve üzerindeki kira bedellerinin banka aracılığı ile ödenmesi zorunlu hale gelmiştir.

MADDE 1 – 29/7/2008 tarihli ve 26951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nin “1. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı” başlıklı bölümünde yer alan “Konutlarda, her bir konut için aylık 500 Türk Lirası ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,” ibaresi “Konutlarda, her bir konut için aylık 500 Türk Lirası ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin,” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/7/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

İşyeri Kirası Bankaya Yatırma Sınırı

İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Kira Bedellerinin Bankaya Yatırılmaması Durumunda Cezası

Vergi Usul Kanununun mükerrer 355.maddesinde yer alan hüküm uyarınca, mükerrer 257. maddeyle getirilen zorunluluklara uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.

Anılan madde uyarınca bu Tebliğ ile 1/11/2008 tarihinden itibaren getirilen zorunluluklara uymayanlara kesilecek ceza;

- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.490 TL'den,

- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 680 TL'den,

- Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 320 TL'den az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın %5'idir.

2009 ve sonraki yıllara ilişkin olarak, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca bu yıllar için belirlenecek asgari ceza tutarları dikkate alınacaktır.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz