Kültür Merkezi Açma Şartları


Kültür merkezleri ülkemizde hemen her şehirde yer almaktadır. Buna bağlı olarak bireylerin sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri platformlar arasında değerlendirilmektedir. Bu sebeple her geçen gün pek çok birey tarafından tercih edilmekte ve talep yoğunluğunu artırmaktadır.

Kültür Merkezi nedir sorusunun cevabını şöyle belirtebiliriz; Milli kültürün tanıtılması çerçevesinde, toplantılar, sergiler, kurslar, gösteriler, yarışmalar, sesli ve görüntülü programlar düzenlemek; okuma alışkanlığını ve fikir faaliyetlerini geliştirici çalışmalar yapmak, hologram ve yerel etnografya galerileri açmak ve bu amaçla özel ve tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmak üzere tasarlanmış üstyapılardır.

Kültür merkezlerinde, yukarıdaki faaliyetleri gerçekleştirebilmek için,

- Çok amaçlı salon

- Konferans salonu

- Fuayeler

- Okuma salonları

- Sergi salonları

- Bale ve folklor çalışma mekânları

- Müzik çalışma mekânları

- Kurs atölyeleri

- Teknik mekânlar

- Hizmet birimlerinin yer aldığı mekânlar bulunmaktadır.  

Kültür merkezi açmak için en önemli şart, Bakanlık tarafından alınan izin olmaktadır. Buna bağlı olarak Bakanlık, kültür merkezi açılacak bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda bir plan hazırlar. Bu planda ne kadar yatırım yapılacağı, bölge ihtiyaçları ve kültürel değerler göz önünde bulundurulur. 

Kültür merkezlerinde, kültürel faaliyetlere yönelik mekanların yanı sıra, yeme-içme faaliyetlerine, spor etkinliklerine, alışverişe, sağlık faaliyetlerine ve eğitime hizmet eden ticari mekanlar da bulunabiliyor. 

Bu mekanların büyüklüğü, bina toplam alanının yüzde kırk dokuzunu geçmemek üzere tesisin bulunduğu yörenin kültürel gereksinimleri dikkate alınarak Bakanlıkça belirleniyor.

Yatırım belgesi talebi,aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii ya da noterce onaylanmış örnekleri bulunan başvuru dilekçesi ile Bakanlığa yapılıyor:

a) Yatırımın yeri, türü ve olması halinde sınıfı, kapasitesi, finansmanı gibi bilgileri içeren yatırımcı tarafından düzenlenecek rapor,

b) Yatırımın Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun gerçekleştirileceğine ilişkin noter onaylı taahhütname,

c) Taşınmaz tahsisli ise tahsis belgesi, özel mülkiyete konu ise taşınmaz üzerinde şahsi veya ayni kullanım hakkının bulunduğuna ilişkin belge,

d) Başvurunun şirket veya kooperatif adına yapılması halinde tescile ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile imza sirküleri, isim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge, talebin vakıf veya dernek adına yapılması halinde, vakıf senedi veya dernek tüzüğü ile imza sirküleri.

Başvuru sahibi, değerlendirme ve inceleme aşamasında yatırımın türüne göre Bakanlıkça istenilecek diğer bilgi ve belgeleri de sağlamakla yükümlüdür.

Kültür Merkezlerinin Sahip Olması Gereken Nitelikler

a) Farklı sınıflardaki kültür merkezlerinde temel ünite çok amaçlı salondur. Sınıflarına göre çok amaçlı salon ve bununla ilişkili mekanlar ile kültür merkezinde yer alan kültürel faaliyetlere yönelik kütüphane, müze, sergi salonu, galeri, çalışma salonu, atölye, stüdyo, derslikler, halk kültürü belgeliği ve sinema gibi birimlere ilişkin asgari nitelikler, ölçüler ve adetler Ek-1 de belirtilmiştir.

b) Fuaye, giriş holü ve çok amaçlı salonla fiziksel olarak ilişkili olur. Bu mahalde, salon kapasitesine uygun yeterli sayıda oturma ünitesi ve vestiyer birimi yer alır. Giriş holü, fuaye ile ilişkili ön fuaye ya da sergileme mekanı olarak kullanılabilir.

c) Kültür merkezinde yer alacak çok amaçlı salon ve sinema salonlarında toplam koltuk kapasitesinin yüzde beş (%5) i, bedensel engellilerin kullanımına ayrılır.

d) Kültür merkezinde yer alacak kütüphane biriminde, yetişkin ve çocuk okuma salonları, süreli yayınlar okuma salonu, görsel-işitsel materyal bölümü, ihtisas kitaplarına ayrılacak bölüm ile depolama ile ödünç verme bölümleri bulunur.

e) Kültür merkezi bünyesinde yer alacak müze birimi; kalıcı teşhire yönelik salon, teşhir dışında kullanılan koleksiyon için depolar, bakım-onarım atölyeleri ile müze yönetimine ilişkin idari odaların bulunduğu mekanları içerir. Müze biriminin, güvenlik açısından kontrollü ayrı bir girişi olur.

f) Kültür merkezi bünyesinde yer alacak sergi salonu veya galeri birimi, ana fuaye ve kafeterya ile ilişkili olur.

g) Kültür merkezi bünyesinde yer alacak sanat atölyesi veya stüdyosu, resim, heykel, seramik, fotoğrafçılık, tezyini sanatlar ile ağaç işçiliği, toprak işçiliği, dokuma, çalgı yapımı gibi geleneksel el sanatları ve benzeri farklı faaliyetlerde kullanılacak şekilde tasarlanır.

h) Kültür merkezi bünyesinde yer alacak derslikler, kültürel ve sanatsal etkinliklere hizmet eden uygulamalı derslerin ve kursların verilebileceği mekanlardır.

i) Kültür merkezi bünyesinde, yapının bulunduğu yörenin kültürüne ait materyalin belgelenmesi ile elde edilen yazılı belge, negatif - pozitif film, mikrofilm, ses bandı, CD, videobant gibi taşıyıcı materyalin arşivlenerek korunması, saklanabilmesi ve kullanıcılara sunulmasına imkan veren halk kültürü belgeliği yer alır.

j) Kültür merkezi bünyesinde yer alan ve kültür merkezi girişinden ayrı bir girişe ve fuayeye sahip olan sinemada aşağıdaki nitelikler aranır:

1) Giriş holü ve kafeterya ile doğrudan bağlantılı fuaye alanı, salon kapasitesi dikkate alınarak kişi başı 50 cm2 olarak hesaplanır. Birden fazla salonun aynı fuayeye bağlanması halinde, fuaye alanı büyük salonun kapasitesine göre hesaplanır.

2) Salonda tüm koltuklar sabit ve numaralandırılmış olmalıdır. Salon zemini basamaklı olarak yapılır; koltukların yerleşeceği tesviye rıhtları arasında asgari 1 m bırakılır. Perde ile en ön koltuk arası, kapasitesi dört yüz (400) kişiye kadar olan salonlarda asgari 3 m, diğerlerinde ise asgari 5 m olur.

3) Salon bölümünde, sahne kotu ile en son sıradaki seyircinin bulunduğu zemin kotu arasındaki fark asgari 2,5 m olmalıdır. Balkon düzenlenmesi halinde, en üst balkonun en arka sırasındaki seyircinin göz hizası ile sahne önünü birleştiren hattın yatayla teşkil ettiği açı 30 dereceden büyük olmaz.

4) Projeksiyon odası, perdeyi tam karşıdan görecek bir konumda bulunur. Projeksiyon odasında sinema makinesi için asgari 6 m2 çalışma alanı ayrılmalı ve odanın tavan yüksekliği asgari 2,5 m olmalıdır. Projeksiyon odasıyla bağlantılı asgari 4 m2 büyüklüğünde bir film hazırlama bolümü ile enerji kontrol odası ve projeksiyon odasında, acil çıkışa yönelik ikinci bir kapı bulunur.

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz