Miras Vergisi Zorunlu Mu?


Ölüm halinde mirasçıların yapması gerekenler, GİB’de (Gelir İdaresi Başkanlığı) belirtildiği gibi; ölenden intikal eden mal varlığı için yetkili vergi dairesine veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilir, mirasçıların mükellefiyetiyle ilgili ve özellik arz eden diğer işlemleri yerine getirilir. Servet üzerinden alınan Veraset ve İntikal Vergisinin uygulama alanı Türk vatandaşları ile Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında intikal eden mallardır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığında bulunan kişilere ait mallar için ve Türkiye sınırları içerisinde bulunan malların veraset yoluyla ya da herhangi bir suretle karşılıksız bir şekilde bir şahıstan başka bir şahsa intikali veraset ve intikal vergisinin konusu alanına girer. Ve ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığında bulunan kişilerin yabancı ülkelerden aynı yollardan mal edinmeleri de veraset ve intikal vergisi alanına girer.

Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığında bulunan kişilerin Türkiye sınırlarının dışında bulunan mülklerinin veraset yolu veya ivazsız bir şekilde Türkiye’de ikametgâhı olmayan yabancı kişilere intikali bu verginin alanı içerisine girmez. Öte yandan Türkiye sınırları içerisinde bulunan mülklerin karşılıksız intikali uyruğa bakılmaksızın vergileme kapsamına girer. Yabancı bir kişiden yabancı bir kişiye de malların karşılıksız devredilmesi veraset ve intikal vergisine tabidir. Aynı şekilde Türkiye’de ikamet eden yabancı kişiye, Türk vatandaşından yabancı bir ülkede bulunan malının intikal etmesi halinde yapılan bu kazandırma da veraset ve intikal vergisine tabidir.

Veraset ve intikal vergisinde bazı muafiyetler vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

- Kamu kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, kamuya yararlı sayılan dernekler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları kuruluşlardan kurumlar vergisinden muaf olanlar

- Tüzel kişilere ait olup kamu yararı için; ilim, araştırma, kültür, sanat, sağlık, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi alanlarda faaliyette bulunmak amacıyla kurulan kuruluşlar

- Yabancı devletlerin Türkiye’de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o devletin uyruğunda bulunan memurları ve Türkiye’de resmi bir göreve memur edilenler ve bu sayılanların aile bireyleri, veraset ve intikal vergisinden muaftır. 

Buna göre muafiyet oluşturan durumlar haricinde, miras ödemelerini Veraset Vergisi tahakkukundan itibaren üç yılda her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere toplam altı eşit taksit ile ödenmektedir.

Veraset ve intikal vergisinin oranı, 7338 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesinde belirlenmiştir. Buna göre vergi tarifesi aşağıdaki gibidir:

                                                                                                 Verginin Oranı (%)

Matrah                                                         Veraset Yoluyla İntikallerde            İvazsız İntikallerde

İlk 190.000 TL için                                                         1                                                10

Sonra gelen 440.000 TL için                                        3                                                 15

Sonra gelen 970.000 TL için                                        5                                                 20

Sonra gelen 1.800.000 TL için                                     7                                                 25

Matrahın 3.400.000 TL’yi aşan bölümü için              10                                               30× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz