Site Aidatı Hakkında Bilinmesi Gerekenler!


Site sakinleri aralarında başka bir anlaşma olmadığı sürece kapıcı, kaloriferci, bahçıvan, bekçi ve aynı zamanda bütün ortak yerlerin bakımı, korunması, güçlendirmesi, onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere, ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa katılmakla yükümlü olduğu duruma aidat denir.

Site Aidatının Belirlenmesi

Site aidatını belirleyen unsurlar sitede görevli kapıcının, bahçıvanın, güvenliğin varsa asansör, havuz, peyzaj giderlerinin aylık oranda sabit maliyetlerini hesaplayarak belirlenir.

Site Aidatı Ödenme Tarihi

Site aidatlarının ödenmesi tarihi ile ilgili yasada herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Apartman giderlerine göre ödeme tarihi yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Site Aidatı Kim Tarafından Ödenir?

Eğer dairenin içerisinde kiracı var ise aidatı kiracı ödemekle yükümlüdür. Kiracı aidatını ödemeden kaçmış ise daire sahibinden tahsil edilmektedir. Bu gibi problemlerle karşılaşılmaması için daire sahiplerinin kiracılarının aidat borçlarını takip etmesi gerekir.

Apartman Yöneticisinin Aidata Katılma Durumu

Kat Mülkiyeti Kanununa göre Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda, bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.

Site Aidatının Ödenmemesi Durumunda Cezası

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre;

- Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.

- Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

- Kat malikinin, payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilden sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.

-Kat malikinin borcu bu yolla da alınamazsa, mahkemece tespit edilen borcunu ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerine, varsa yöneticinin yoksa kat maliklerinden birinin yazılı istemiyle bu borç tutarı için, diğer kat malikleri lehine kanuni ipotek hakkı tescil edilir.

Site Aidatına İtiraz

Belirlenen aidatın giderlere oranla yüksek olması durumunda kat maliklerinin aidata itiraz etme hakkı vardır. İtiraz etmek için Sulh Hukuk Mahkemelerine dilekçe yazarak dava açılabilir.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz