Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası


Resmi bir kurum olan Tapu Sicil Müdürlüğünce verilen “Tapu Belgesi” taşınmaz bir malın sahibi olduğunuzu gösteren belge niteliğindedir. Bazı durumlarda, tapu belgesi düzenlenirken birtakım hatalar yapılır ve bu hatalar tapu ilk alınırken kişinin dikkatinden kaçar ya da tapu sahibi kişi öldüğünde tapu üzerinde bir işlem yaparken anılan hatalar ortaya çıkar.

Taşınmazların, kadastro tespiti ya da tapuya tescili sırasında mülkiyet hakkı sahibinin adı, soyadı, baba adı gibi kimlik bilgilerinin kayda eksik ya da hatalı işlenmesi nedeniyle oluşan mağduriyetin giderilmesi için tapuda kayıt düzeltme davası açılır.

Tapu kaydında adı, soyadı veya herhangi bir bilgisi eşleşmeyen maliklerin mağdur olmasının önüne geçmek ve temelde kendisinin olan taşınmazla ilgili işlem yapamaması, bu taşınmazından tasarruf edememesi gibi durumlara engel olunabilmesi için “tapu kaydının düzeltilmesi davası” adı verilen müessese Türk Hukuk sisteminde yerini almıştır.

Türk Medeni Kanunu’nun 1027. maddesi ile Tapu Kaydının Düzeltilmesi (Tapu Tashihi) davaları düzenleme alanı bulmuştur. Buna göre,

“İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir.

Düzeltme, eski tescilin terkini ve yeni bir tescilin yapılması biçiminde de olabilir.

Tapu memuru, basit yazı yanlışlıklarını, tüzük kuralları uyarınca resen düzeltir.”

Yukarıdaki yasa hükmünden de anlaşılacağı üzere, tapu kaydındaki hatalı bilgiler nedeniyle taşınmazıyla ilgili işlem yapamayan kişilerin yapması gereken işlem ilgili mahkemede tapu kayıtlarında düzeltme davası açmak olmalıdır. Tapuda kayıt düzeltilmesi davasını, tapu maliki ile mirasçıları açabilir. Bunun yanı sıra 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu’nun 702. maddesinin son fıkrası gereğince ortaklardan her birinin topluluğa giren hakların korunmasını sağlayabileceği ve bu korumadan bütün ortakların yararlanabileceği öngörüldüğünden, elbirliği mülkiyetinde, ortaklardan herhangi biri de tek başına tapuda murisin kimlik bilgileri ilgili olarak düzeltme isteyebilir.

Ayrıca bu davaların, bir başka dava nedeniyle verilen yetkiye dayanılarak açılması da mümkündür. Böyle bir yetki verildiğinde yetkiye dayanarak dava açan kişinin aktif dava ehliyeti vardır.

Tapu Kaydında Düzeltim Davaları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra, çekişmesiz yargı işi olan tapu kaydının düzeltilmesi davalarında Sulh Hukuk Mahkemeleri görevli Mahkeme haline gelmiştir. Tapu kaydının düzeltilmesi davaları taşınmaz kaydının bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüğü hasım gösterilerek bulunduğu yer mahkemesinde açılmalıdır.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz