Tarım Dışı Amaçlarla Kullanılabilecek Araziler Nelerdir?


Araziler Nelerdir?

 Tarım Arazileri Yönetmeliğine göre tarım dışı amaçlarla kullanılabilecek araziler, kuru tarım arazileri ve sulu tarım arazileri olmak üzere sınıflara ayrılmaktadır..

Tarım dışı amaçlarla kullanılabilecek kuru tarım arazileri..

Marjinal tarım arazilerinden başlamak kaydıyla, daha uygun alternatif araziler bulunmadığı takdirde, aşağıda belirtilen genel maksatlar için gerçek ihtiyaca cevap verecek miktarlardaki diğer kuru tarım yapılan araziler ile ekonomik verim alınamayan dikili tarım arazileri, kamu yararının gözetilmesi ve tarımsal faaliyetlere zarar vermeyecek tedbirlerin alınması kaydıyla, tarım dışı faaliyetlere tahsis edilebilir.

a) Köylerin plânlı yerleşimi için mevcut yerleşik alanların çevresinde bulunan araziler,

           

b) Mevcut yerleşim alanlarına ilave olarak belediye veya mücavir alan sınırları içinde ilgili belediye tarafından imar plânı yapılmak istenen yerler,

    

c) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kurulacak organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri,

             

d) Toplam kullanım alanı 5000 metre kareyi geçmemek şartı ile karayolları güzergâhlarında kurulacak oto yakıt satış istasyonu ve bu istasyon ile birlikte planlanacak sosyal tesisler,

             

e) Katı atıkların etkisiz hale getirilmesi için yapılan tesisler ve ek tesisler,

             

f) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri yapı ve tesisleri,

             

g) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 2’nci maddesinde geçen birinci ve ikinci grup madenler hariç, madencilik arama ve işletme faaliyetleri için gerekli yapı ve tesisler.

 

Tarım dışı amaçlarla kullanılabilecek sulu tarım arazileri ve diğer araziler..

Sulu tarım arazileri tarım dışı amaçlı kullanımlara tahsis edilemez. Ancak, daha uygun alternatif alanlar tespit edilemediği durumlarda aşağıda belirtilen genel amaçlar için ihtiyaca cevap verecek miktarlardaki her sınıf ve özellikte tarım arazileri, tarımsal faaliyetlerin zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alınması şartıyla, tarım dışı faaliyetlere tahsis edilebilir.

             

a) Karayolları, demiryolları, köy yolları ve benzeri yollar,

             

b) Su temini ve enerji üretimi amaçlı baraj, gölet, elektrik santralleri, su kuyusu ve bunlara ait ek tesisler; ham petrol ve doğalgaz arama, üretim, depolama tesisleri ve bunlara ait ek tesisler; santral yolu, şalt merkezi, direk, pilon, kök, trafo, enerji nakil hatları, cebri boru güzergâhı, arıtma ve bunlara ait pompaj tesisleri ve güzergâhları, trafik kontrol ve güvenlik istasyonları,

             

c) Milli savunma tesisleri, hava alanları ve ek tesisleri,

             

d) Sera ve sera organize sanayi bölgeleri,

             

e) Maden arama faaliyetleri,

             

Yukarıda belirtilen genel amaçlar için yapılan müracaatlar İl müdürlükleri tarafından incelenir ve alternatif olmadığı kanaatine varılırsa uygun görüş verilir, alternatif alan tespiti halinde müracaat reddedilir.

             

Bu maddenin (e) bendinde belirtilen maden arama faaliyetleri sonucunda stratejik önemi haiz madenin bulunması halinde madencilik işletmesi amacıyla ilgili Bakanlık tarafından alınan  kamu yararı kararının İl müdürlüğüne iletilmesi halinde söz konusu arazinin tarım dışı kullanımına izin verilir. 

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz