Vergide Pişmanlık Ve Islah Sirküleri 2017


Vergi kanunlarımıza göre, vergilemede beyan usulü ile tarhiyat, re'sen tarhiyat, ikmalen tarhiyat ve düzeltme yoluyla tarhiyat olmak üzere vergilerin çeşitli tarh edilme usulleri söz konusudur. Genel uygulama mükellefin beyanı üzerine vergi dairesince tarh işlemi yapılmasıdır. Modern vergicilik anlayışının bir gereği olan beyan usulü bilindiği gibi, mükellefin elde ettiği geliri en iyi kendisinin bileceği ve güven anlayışına dayanır. Mükellefin hatalı verdiği beyanlarını düzeltmeleri ya da vermeyi unuttuğu beyannameleri sonradan vermesi de mümkündür. Bu beyannameler pişmaklıkla verildiğinda ceza kesilmez.

Beyan esası, güven anlayışına dayanmakla beraber hata veya güvenin suistimaline karşı vergi kanunlarında denetim ve cezalandırma mekanizmalarına da yer verilmiştir. Vergi denetimleri ile verilen beyannamelerin doğruluğu denetlenir ve devletin vergi kayıpları varsa vergi ziyaı ve usulsüzlük cezaları kesilir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan sirkülerde Vergi Usul Kanununun "Pişmanlık ve ıslah" başlıklı 371 inci maddesinin uygulamasına yönelik açıklamalar bulunuyor.

Vergide pişmanlık ve ıslah sirküleri, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlandı. 12/09/2017 tarihli VUK-95/ 2017-8  sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Pişmanlık ve ıslah" başlıklı 371 inci maddesinin uygulamasına yönelik açıklamalar yer alıyor.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/95

Konusu: Pişmanlık ve ıslah

Tarihi: 12/09/2017

Sayısı: VUK-95/ 2017-8

1. Giriş

213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Pişmanlık ve ıslah" başlıklı 371 inci maddesinin uygulamasına yönelik açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Açıklama

213 sayılı Kanunun 371 inci maddesinde, beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere vergi ziyaı cezası kesilmeyeceği hükme bağlanmış ve mükelleflerin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmeleri için gereken şartlar beş bent halinde sayılmıştır.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 134 üncü maddesinde, vergi incelemesinden maksadın, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olduğu açıklanmış, bu madde ve müteakip maddelerde vergi incelemesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Pişmanlık müessesesi; mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunda önemli bir işleve sahip olduğu gibi idare ile mükellefler arasındaki uyuşmazlıkları azaltmakta, idarenin kaynaklarını ve zamanını daha etkin olarak kullanmasına katkı sağlamaktadır. 

Bu itibarla, başkaca bir sebep bulunmadığı müddetçe, sırf pişmanlıkla beyanname verdikleri gerekçesiyle mükellefler uygulamada vergi incelemesine ve takdire sevk edilmemekte, pişmanlıkla beyanname verilmesinin sevk nedeni olarak değerlendirilmesi ve mükelleflerin bu nedenle incelemeye ve takdire sevk edilmesi de mümkün bulunmamaktadır.

Duyurulur.  

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz